นกเด้าดินทุ่งใหญ่ : Richard’s Pipit

Thai Name : นกเด้าดินทุ่งใหญ่Common Name : Richard’s PipitScientific Name :  : Anthus richardiFamily : Motacillidae (Wagtails, Pipits) ขนาด : 18-20.5 ซม.ลักษณะ : ชนิดย่อย richardi  ขนาดใหญ่กว่านกเด้าดินทุ่งชนิดอื่นๆ…