Posted on

Thai name : นกจาบคาเล็ก
Common Name : Green Bee-eater
Scientific Name : Merops orientalis

ขนาด : 19-20 ซม.
ลักษณะ : ลำตัวสีเขียวสด หัวและท้ายทอยสีส้มแกมน้ำตาล แถบตาดำ ใต้แถบตาสีฟ้า อกมีแถบดำโค้งครึ่งวงกลม หางคู่กลางแหลมยาว นกวัยอ่อน หัวสีเขียว คล้ายนกจาบคาหัวเขียว แต่คอไม่มีสีส้ม เสียงร้อง “ทรี-ทรี-ทรี”
พฤติกรรม : ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง เกาะเด่นตามสายไฟหรือกิ่งไม้โล่งๆ ริมทาง มักพบอาศัยอยู่บริเวณพื้นที่แห้งแล้ง
ถิ่นอาศัย : พื้นที่แห้งแล้ง และพื้นที่เกษตรกรรมเปิดโล่ง
สถานภาพ : นกประจำถิ่น พบบ่อยมาก บางส่วนอพยพมาทำรังวางไข่
การพบใน ม.ขอนแก่น : นกประจำถิ่น และนกอพยพ พบบ่อย พบได้ทั่วไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

แหล่งอ้างอิง : คู่มือศึกษาธรรมชาติหมอบุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย และหนังสือ Thailand BIRD GUIDE รุ่งโรจน์ จุกมงคล
ภาพถ่ายโดย : สุภาพร เทียมวงศ์